Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
 • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
 • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Na witrynie znajdują się informacje przydatne wszystkim świadczeniodawcom opieki, ale również pacjenci odnajdą dla siebie interesujące informacje o organizacjach w których się leczą. Wszystkich zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej zachęcamy do stałego kontaktu właśnie z nami.

 

2017-04-24: Rekrutacja szpitali - projekt dotyczący zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych

Logotyp ZN

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" w części "Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki". Celem projektu jest pomoc szkoleniowo-konsultacyjna dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu sytemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych według koncepcji merytorycznej opracowanej na potrzeby projektu.

Kryteria i zasady rekrutacji, opis działań jakimi będą objęte szpitale, jak również informacje o zobowiązaniach szpitali zakwalifikowanych do projektu opisane są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 • Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 24 kwietnia - 12 maja 2017 roku.
 • W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 25 szpitali.
 • Czas organizacji i wdrażania sytemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w szpitalach to czerwiec 2017 - marzec 2019.
 • Kwestionariusz rekrutacyjny należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: "REKRUTACJA SZPITALI - ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE na adres:

  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  Sekretariat pok. nr 217
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków

 • Osobami do kontaktu w sprawie projektu są p. Ewa Dudzik-Urbaniak, opiekun merytoryczny programu, tel. 504-677-760 i p. Kamila Luty, specjalista ds. wdrażania systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych, tel. 12 427-81-70 wew. 13

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Załączniki:

2017-04-18: Nabór na stanowisko Konsultant ds. wizytatorów, standardów i przeglądów akredytacyjnych


Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ogłasza nabór na stanowisko: Konsultant ds. wizytatorów, standardów i przeglądów akredytacyjnych.

Stanowisko w ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu pn.: "Wsparcie podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 • Wymiar etatu: 0,75 etatu
 • Liczba stanowisk pracy: 1

Główne obowiązki konsultanta ds. wizytatorów i przeglądów akredytacyjnych:

 • Konsultacje metodologii wsparcia szkoleniowego jednostek POZ w procesie przygotowania do wdrożenia standardów akredytacyjnych.
 • Konsultacje konspektów i materiałów na szkolenia dla jednostek POZ.
 • Konsultacje merytoryczne podczas seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek POZ w zakresie standardów akredytacyjnych dla POZ.
 • Wsparcie merytoryczne ekspertów przeprowadzających poszczególne etapy szkolenia dla przedstawicieli jednostek POZ w zakresie standardów akredytacyjnych dla POZ.
 • Konsultacje merytoryczne treści publikacji dla lekarzy POZ i pacjentów opracowanych w ramach projektu.
 • Prowadzenie okresowych kontrolnych wizyt akredytacyjnych w jednostkach POZ z oceną pracy wizytatorów, oceną merytoryczną przebiegu wizyty, oceną dokumentacji przeglądu, arkuszy oceny spełniania standardów i oceny dokumentacji medycznej oraz raportów końcowych.
 • Moderowanie corocznych spotkań roboczo-warsztatowych dla wizytatorów akredytacyjnych POZ.
 • Ocena merytoryczna standardów akredytacyjnych dla POZ i przygotowanie ich modyfikacji w oparciu o uwagi wizytatorów i jednostek POZ.

Wymagania niezbędne (spełniane łącznie)

 • Wykształcenie wyższe - lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, specjalizację (tytuł specjalisty) z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub pediatrii.
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w podstawowej opiece zdrowotnej w charakterze lekarza rodzinnego i aktualna praca w jednostce POZ w charakterze lekarza.
 • Bardzo dobra znajomość organizacji podstawowej opieki zdrowotnej i specyfiki pracy w POZ.
 • Bardzo dobra znajomość prawa w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Biegła znajomość przepisów dotyczących akredytacji, w tym w szczególności: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej.(Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1074), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216).
 • Biegła znajomość wymogów standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2011.4.42).
 • Biegła znajomość metod oceny standardów akredytacyjnych dla POZ, przez co należy rozumieć udział w zespole wizytującym w charakterze wizytatora lub wizytatora wiodącego, co najmniej w 3 przeglądach akredytacyjnych w jednostce POZ w okresie ostatnich 6 lat.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe

 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Umiejętności analityczne.
 • Doświadczenie dydaktyczne.
 • Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski.
 • Współpraca z Zespołem projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV
  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Zaświadczenia / oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów wymaganych

Sposób składania dokumentów

 • Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, w terminie: do 26.04.2017 r. do godziny 14.00. Kopertę proszę opisać: "oferta pracy - Konsultant - projekt POZ".

Informacje dodatkowe

 • Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą zapraszane do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Wybór pracownika zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożonych ofert nie odsyłamy.

Ogłoszenie w formacie PDF

2017-04-13: Nabór na stanowisko Asystent ds. warsztatów, szkoleń i konferencji


Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ogłasza nabór na stanowisko: Asystent ds. warsztatów, szkoleń i konferencji

 • Stanowisko w ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu pn.: "Wsparcie podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
 • Wymiar etatu: 1/1
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Kapelanka 60

Główne obowiązki

 • Monitorowanie przebiegu różnych form wsparcia szkoleniowego (szkoleń, warsztatów, konsultacji) dla przedstawicieli jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przygotowaniu do procesu akredytacji i ich zgodności z harmonogramem.
 • Udzielanie informacji o szkoleniach.
 • Opieka nad uczestnikami projektu.
 • Rekrutacja i rejestracja uczestników projektu.
 • Analiza zgłoszeń uczestników pod kątem założonych kryteriów, weryfikowanie poprawności danych uczestników projektu i kompletności dokumentacji uczestników projektu.
 • Kontakt z jednostkami POZ w razie konieczności uzupełnienia danych.
 • Kompletowanie i archiwizowanie danych uczestników projektu, dbałość o ochronę danych osobowych uczestników projektu.
 • Kompletowanie dokumentacji jednostek POZ z przebiegu szkoleń.
 • Przygotowanie materiałów na szkolenia.
 • Pomoc w organizacji poszczególnych szkoleń.
 • Czuwanie nad sprawnym przebiegiem poszczególnych form wsparcia.
 • Prowadzenie badań ankietowych wśród uczestników szkoleń.
 • Rejestrowanie pytań i problemów uczestników.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami POZ, uczestnikami szkoleń i wykładowcami.
 • Współpraca ze specjalistą ds. edukacji.
 • Współpraca z pozostałym personelem projektu w zakresie powierzonych zadań.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o problemach pojawiających się w realizacji zadań w projekcie.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie zdrowia publicznego.
 • Bardzo dobra znajomość prawa w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności przepisów dotyczących akredytacji.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, w tym MS Access.
 • Umiejętność prowadzenia baz danych.
 • Doświadczenie w zakresie kontaktów z klientem, w tym w szczególności ze środowiskiem zawiązanym z ochroną zdrowia.
 • Dokładność, systematyczność i terminowość.

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Dokumenty należy składać lub przesłać

 • w terminie: do 24.04.2017 r. do godziny 14.00
 • na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
 • z dopiskiem "oferta pracy - asystent".

Informacje dodatkowe

 • Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą zapraszane do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Wybór pracownika zostanie poprzedzony testem sprawdzającym i rozmową kwalifikacyjną.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, których oferta najpełniej spełnia ww. wymagania i które uzyskają na teście największą liczbę punktów.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożonych ofert nie odsyłamy.

Ogłoszenie w formacie PDF

2017-03-31: Program Akredytacji Szpitali - III edycja naboru szpitali

baner programu operacyjnego

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy III edycję naboru szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 31 marca - 9 maja 2017 roku..

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "REKRUTACJA SZPITALI - PAS" na adres: na adres:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Sekretariat pok. nr 217
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie Program Akredytacji Szpitali!  WIĘCEJ...

2017-03-31: Korupcja szkodzi zdrowiu

 WIĘCEJ...

2017-03-17: Ważne: ustalono miejsce obrad XXI Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalone zostało miejsce obrad XXI Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej.

Konferencja odbędzie się w Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków  WIĘCEJ...

2017-02-08: XXI Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zapraszamy!

Logo Konferencji

Szanowni Państwo,

W tym roku przypadł mi zaszczyt zaproszenia Państwa do Krakowa na coroczne spotkanie poświęcone problematyce jakości w ochronie zdrowia w dniach 29-30 maja 2017r, a spotkamy się po raz dwudziesty pierwszy. Pomimo tego, a może właśnie dlatego nadal mamy o czym dyskutować i zastanawiać się, jak najlepiej prowadzić nowoczesną diagnozę i leczenie, w jaki sposób zapewniać optymalną opiekę i przybliżać model współpracy oparty na partnerstwie i poszanowaniu wzajemnych wartości.

Dlatego tą edycję spotkań "Jakość w Opiece Zdrowotnej" proponujemy rozpocząć od dyskusji na temat planowanej wizji systemowego rozszerzenia znaczenia i roli, jaką będzie miała jakość opieki.

By wyzwania te zrealizować, konieczne będą liczne i nierzadko gruntowne zmiany naszego dotychczasowego działania, stąd dyskusja nad znaczeniem przywództwa i funkcji liderów, którzy potrafią inspirować i angażować otoczenie, wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Będziemy dyskutować o roli przywództwa i o sukcesach/porażkach na polu poprawy jakości.

Nie mogłoby być naszej konferencji bez dyskusji o bezpieczeństwie opieki zdrowotnej - rozmowie o zdarzeniach niepożądanych, zespołach szybkiego reagowania, zapobieganiu zakażeniom, właściwej higienie rąk.

Poprawa jakości zazwyczaj rozpoczyna się małymi krokami, od projektów poprawy. Nabywamy wtedy podstawowe umiejętności prowadzenia takich projektów, poznajemy ich metodologię i sposób oceny wyników, jakie uzyskujemy. W tym roku zapraszam Państwa do udziału w konkursie na najlepszy zrealizowany projekt poprawy jakości. Proszę o przesyłanie propozycji w formie opisu, który uwzględni cel projektu, opis działań, dane początkowe i końcowe rezultaty projektu. Projekty mogą dotyczyć wszystkich aspektów opieki zdrowotnej. Najlepsze projekty zostaną przedstawione na specjalnej sesji.

Medycyna personalizowana to innowacyjny i szybko rozwijający się kierunek w którym podąża medycyna. Niedawna futurystyczna wizja staje się codzienną praktyką. Dlatego tak istotne jest by kontynuować dyskusję o standardach jakości, które są i będą wykorzystywane w medycynie przyszłości, kreowanej tu i teraz.

Nie do przecenienia jest wnikliwa ocena skuteczności podejmowanej działalności leczniczej - dlatego zapraszam Państwa do zapoznania się z licznymi możliwościami prowadzenia takiej auto-ewaluacji, jakie zaprezentują doświadczeni profesjonaliści - uznane autorytety w dziedzinie medycyny.

Wraz z całym zespołem CMJ, mamy nadzieję na ciekawe i użyteczne spotkanie z Państwem w Krakowie, żywiąc nadzieję, że przełom maja i czerwca zapewni ciepłą i prawdziwie wiosenną atmosferę konferencji.

Michał Bedlicki
Komitet Organizacyjny Konferencji


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71