Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
 • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
 • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Na witrynie znajdują się informacje przydatne wszystkim świadczeniodawcom opieki, ale również pacjenci odnajdą dla siebie interesujące informacje o organizacjach w których się leczą. Wszystkich zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej zachęcamy do stałego kontaktu właśnie z nami.

 

2018-03-12: Ogłoszenie dotyczące harmonogramu przeglądów akredytacyjnych

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi planowania terminów przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych, uprzejmie informujemy, że:

 1. liczba przeglądów akredytacyjnych przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym jest zależna od wysokości środków budżetowych pozostających w dyspozycji Centrum Monitowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
 2. Ośrodek Akredytacji dokonuje analizy wniosku pod kątem standardów akredytacyjnych w oparciu o które będzie przeprowadzana procedura oceniająca i wpisuje podmiot na listę oczekujących, odpowiednio do zakresu standardów akredytacyjnych podlegających ocenie;
 3. listy oczekujących prowadzone są względem zakresów standardów akredytacyjnych, tj.:
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. wyznaczanie terminów przeglądów akredytacyjnych odbywa się w oparciu o prowadzoną listę oczekujących, ze wskazaniem zakładów leczniczych podlegających przeglądowi, dostępną w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kryterium decydującym o miejscu na liście jest data wpływu wniosku o udzielenie akredytacji;
 5. terminy przeglądów akredytacyjnych wyznaczane są w okresach kwartalnych;
 6. ośrodek akredytacji nie później niż do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i finansowe ośrodka, wyznacza terminy przeglądów akredytacyjnych dla poszczególnych podmiotów udzielających świadczeń w zakresie działalności zakładów leczniczych;
 7. jeśli podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji posiada w swej strukturze organizacyjnej kilka zakładów leczniczych, terminy przeglądów akredytacyjnych są ustalane dla każdego z zakładów;
 8. zgłoszenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz przesłanie wniosku o udzielenie akredytacji dla zakładu leczniczego oznacza gotowość do poddania się procedurze oceniającej;
 9. po wyznaczeniu terminu wizyty akredytacyjnej Ośrodek Akredytacji pisemnie informuje o tym podmiot;
 10. podmiot wnioskujący, w terminie maksymalnie do 2 tygodni od daty otrzymaniu propozycji terminu musi pisemnie potwierdzić termin lub z niego zrezygnować. Odmowa przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego przez podmiot w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z usunięciem z listy podmiotów wnioskujących o udzielenie akredytacji;
 11. w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w szczególności rezygnacji z udziału w procedurze oceniającej, bądź odmowy przez podmiot przeprowadzenia przeglądu w zaproponowanym terminie, w miejsce podmiotu rezygnującego zostaje wskazany kolejny podmiot znajdujący się na liście.

Podstawa prawna:

 1. ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.)
 2. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.2010.2.24)
 3. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz.Urz.MZ.2015.67)
 4. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2011.4.42)

2018-03-01: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. przeglądów akredytacyjnych w POZ

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. przeglądów akredytacyjnych

Stanowisko w ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu pn.: "Wsparcie podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Kapelanka 60

Główne obowiązki:

 • Utrzymywanie kontaktów z jednostkami POZ uczestniczącymi w projekcie.
 • Prowadzenie bazy danych dotyczącej procedury akredytacyjnej POZ.
 • Uczestniczenie w merytorycznych opisach zadań w tym w szczególności na prowadzenie przeglądów akredytacyjnych.
 • Monitorowanie przebiegu wsparcia jednostek POZ.
 • Udzielanie informacji i konsultacje z jednostkami POZ odnośnie procesu akredytacji prowadzonego w ramach projektu.
 • Prowadzenie korespondencji z jednostkami POZ przygotowującymi się do akredytacji.
 • Rejestrowanie i weryfikowanie poprawności wniosków o udzielenie akredytacji i niezbędnych załączników.
 • Rejestrowanie prowadzonych przeglądów akredytacyjnych - monitorowanie i nadzór.
 • Opracowanie i prowadzenie harmonogramu przeglądów akredytacyjnych w jednostkach POZ uczestniczących w projekcie; uzgadnianie terminów przeglądów z jednostkami POZ.
 • Informowanie o przesunięciach w ustalonym harmonogramie.
 • Monitorowanie zgodności harmonogramu przeglądów z zapisami porozumień o udziale w projekcie i w przypadku konieczności przygotowywanie aneksów do porozumień.
 • Przygotowanie planów wizyt (przeglądów akredytacyjnych) i przesyłanie planu do jednostki POZ oraz do członków zespołu wizytującego.
 • Przygotowywanie materiałów na przeglądy akredytacyjne realizowane w ramach projektu; monitorowanie kompletności materiałów, terminowości przekazania materiałów wizytatorowi wiodącemu.
 • Kontakty z członkami zespołu wizytującego.
 • Nadzór nad dokumentacją pracy wizytatorów w procesie akredytacji jednostek POZ.
 • Monitorowanie terminów przekazania do CMJ raportów i dokumentacji z przeglądów akredytacyjnych.
 • Weryfikacja kompletności dokumentacji z przeglądów akredytacyjnych - raporty z przeglądów akredytacyjnych, arkusze oceny, arkusze oceny dokumentacji medycznej.
 • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w celu przedłożenia na posiedzeniu Rady Akredytacyjnej.
 • Rejestrowanie i monitorowanie procedury odwoławczej.
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia procedury odwoławczej dla wizytatorów i dla Rady Akredytacyjnej.
 • Przygotowywanie certyfikatów akredytacyjnych dla jednostek POZ.
 • Opracowywanie analiz, zestawień dotyczących przeglądów akredytacyjnych w jednostkach POZ uczestniczących w projekcie.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o problemach pojawiających się w realizacji zadań.
 • Współpraca z personelem projektu w zakresie powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne (spełniane łącznie)

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w zakresie kontaktów z klientem, w tym w szczególności ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia.
 • Dobra znajomość organizacji podstawowej opieki zdrowotnej i specyfiki pracy w POZ.
 • Dobra znajomość prawa w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Znajomość przepisów dotyczących akredytacji, w tym w szczególności: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej.(Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1074), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216).
 • Znajomość wymogów standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2011.4.42).
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność prowadzenia baz danych.

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność, systematyczność, terminowość.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Umiejętności analityczne.
 • Współpraca z Zespołem projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV
  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Zaświadczenia / oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów wymaganych

Sposób składania dokumentów

 • Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, w terminie: do 14.03.2018 r. do godziny 10.00. Kopertę proszę opisać: "Oferta pracy - projekt POZ - Specjalista ds. przeglądów akredytacyjnych".
Informacje dodatkowe
 • Osoby, których zgłoszenia nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą zapraszane do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Wybór pracownika zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
 • Złożonych ofert nie odsyłamy.

Kraków, 01.03.2018 r.  WIĘCEJ...

2018-02-20: Nowe akredytacje: dziewięć szpitali oraz POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziewięciu szpitalom oraz jednemu podmiotowi POZ. Wyróżnione jednostki to:

Dwa pierwsze szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim podmiotom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 200 szpitali oraz jednemu podmniotowi POZ. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2018-02-07: Wyniki IV edycji naboru szpitali do udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy czwartą edycję naboru szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali. W czwartej edycji rekrutacji, do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostało 28 szpitali (lista szpitali). W najbliższych dniach będziemy się kontaktować ze szpitalami zaproszonymi do udziału w projekcie i informować o harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy za zainteresowanie tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem oraz podjęty wysiłek związany ze zgłoszeniem szpitali do udziału w projekcie.  WIĘCEJ...

2018-02-05: Osiem szpitali z akredytacją

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

2018-01-30: XXII Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - podstawowe informacje!

Logo Konferencji

XXII Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej"

 • Kiedy: 21-22 maja 2018 r.
 • Gdzie: Kraków (trwa przetarg na miejsce wydarzenia)
 • Tematyka:
  • Bezpieczeństwo opieki
  • Zdarzenia niepożądane
  • Rejestry medyczne
  • Farmakoterapia jako element jakości opieki
  • Medycyna personalizowana
  • Innowacje dla bezpieczeństwa opieki

   WIĘCEJ...


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71