Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2017-09-18:  Dziesięć szpitali z akredytacją Ministra Zdrowia
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziesięciu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 209 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-09-05:  Projekt dotyczący Zespołów Szybkiego Reagowania

logotyp ZSR

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" - "Zespoły Szybkiego Reagowania" (ZSR).

Projekt przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu sytemu szybkiego reagowania według zaproponowanej koncepcji merytorycznej.

Szpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania stanowią formę organizacyjną umożliwiającą szybką identyfikację i leczenie pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego i zatrzymaniem krążenia. Według doświadczeń światowych wprowadzenie ZSR wiązało się ze zmniejszeniem częstości zgonów poza OIT, ograniczeniem liczby przyjęć do OIT oraz istotną poprawą poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich. Utworzenie ZSR wymaga zmiany dotychczasowych schematów komunikacyjnych w szpitalu w celu skrócenia czasu interwencji w stanach, w których czas między wystąpieniem pogorszenia, a zastosowaniem leczenia ma kluczowe znaczenie dla szans przeżycia. Organizacja tego rodzaju systemu ma szczególne znaczenie w Polsce - kraju o szczególnie dotkliwym niedoborze stanowisk intensywnej terapii.

Kryteria i zasady rekrutacji, opis działań jakimi będą objęte szpitale, jak również informacje o zobowiązaniach szpitali zakwalifikowanych do projektu opisane są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 • Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 5 -26 września 2017 roku.
 • W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 25 szpitali.
 • Czas organizacji i wdrażania sytemu Zespoły Szybkiego Reagowania w szpitalach to listopad 2017 - marzec 2019.
 • Kwestionariusz rekrutacyjny należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: "REKRUTACJA SZPITALI - ZESPOŁY SZYBKIEGO REAGOWANIA na adres:

  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  Sekretariat pok. nr 217
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków

  W przypadku wysyłki kwestionariusza pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 • Osobami do kontaktu w sprawie projektu są:
  • ze strony CMJ - Ewa Dudzik-Urbaniak, opiekun merytoryczny programu,
  • ze strony realizatora merytorycznego programu: Medycyny Praktycznej - dr n. med. Konstanty Szułdrzyński.
 • Telefon do kontaktu: 504-677-760; 12 427-81-70 wewn. 23

Zapraszamy do udziału w Projekcie!
Załączniki:


  WIĘCEJ...
2017-08-25:  Nabór na stanowisko Specjalista ds. akredytacji

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. akredytacji

 • Wymiar etatu: 3/4 etatu
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz

Zakres pracy:

 • Prowadzenie analiz poziomu spełniania standardów akredytacyjnych w szpitalach.
 • Nowelizacja i rozwój standardów akredytacyjnych w ochronie zdrowia.
 • Udział w wizytach akredytacyjnych w szpitalach.
 • Udzielanie informacji nt. obowiązujących standardów oraz interpretacja standardów akredytacyjnych.
 • Współpraca z Towarzystwami Naukowymi i Konsultantami Krajowymi.
 • Ocena aktualnych doniesień naukowych pod kątem standardów akredytacyjnych.
 • Bieżąca praca działu akredytacji.
 • Realizacja zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

2017-08-24:  Nabór na wizytatorów akredytacyjnych.
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór wizytatorów akredytacyjnych dla przeprowadzenia procedury oceniającej w szpitalach.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych" należy składać do dnia 25.09.2017 do godz. 15:00 w sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (II piętro, pokój 217), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania: Ogłoszenie o naborze wizytatorów akredytacyjnych

Osobą do kontaktu ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest Monika Matraj, tel.: 12 427-82-41.

2017-08-21:  Dziewięć szpitali z akredytacją Ministra Zdrowia
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 212 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71