Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2018-05-30:  Ostatnio przyznane akredytacje: 13 szpitali
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

W ostatnim czasie Minister Zdrowia przyznał akredytację dla trzynastu szpitali. Wyróżnione jednostki to:

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY oraz KOCIEWSKIE CENTRUM ZDROWIA uzyskały akredytację w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 198 szpitali oraz 8 jednostek POZ. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2018-04-25:  Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych dla POZ

Gala wręczenia certyfikatu akredytacyjnego

Informujemy, iż w ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pierwszych siedem podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej przeszło pomyślnie procedurę akredytacyjną.

Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych przychodniom POZ, które jako pierwsze uzyskały certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych miało miejsce 19 kwietnia 2018 r. podczas otwarcia XVIII Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Wiśle.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król wręczając Certyfikaty potwierdzające spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej kierownikom czterech najlepszych jednostek POZ pogratulował sukcesu i wyraził nadzieję na rozpowszechnienie idei jakości wśród jednostek POZ w całej Polsce. Podkreślił też, że dobre zarządzanie jakością, potwierdzone certyfikatem akredytacyjnym, będzie premiowane przez NFZ.

Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Michał Bedlicki podkreślił, iż w ramach realizowanego przez CMJ projektu w najbliższym czasie kilkadziesiąt jednostek POZ powinno poddać się procedurze oceniającej, a do roku 2019 250 jednostek powinno uzyskać certyfikat akredytacyjny.

W imieniu wyróżnionych jednostek, głos zabrał Radosława Kędzia z Kierownik Przychodni KEMED, która uzyskała najlepszy wynik, przedstawił własne doświadczenia z przygotowania poradni, wskazał na konieczność zaangażowania całego zespołu i podziękował za wparcie uzyskanie w ramach projektu.

2018-03-12:  Ogłoszenie dotyczące harmonogramu przeglądów akredytacyjnych

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi planowania terminów przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych, uprzejmie informujemy, że:

 1. liczba przeglądów akredytacyjnych przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym jest zależna od wysokości środków budżetowych pozostających w dyspozycji Centrum Monitowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
 2. Ośrodek Akredytacji dokonuje analizy wniosku pod kątem standardów akredytacyjnych w oparciu o które będzie przeprowadzana procedura oceniająca i wpisuje podmiot na listę oczekujących, odpowiednio do zakresu standardów akredytacyjnych podlegających ocenie;
 3. listy oczekujących prowadzone są względem zakresów standardów akredytacyjnych, tj.:
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. wyznaczanie terminów przeglądów akredytacyjnych odbywa się w oparciu o prowadzoną listę oczekujących, ze wskazaniem zakładów leczniczych podlegających przeglądowi, dostępną w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kryterium decydującym o miejscu na liście jest data wpływu wniosku o udzielenie akredytacji;
 5. terminy przeglądów akredytacyjnych wyznaczane są w okresach kwartalnych;
 6. ośrodek akredytacji nie później niż do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i finansowe ośrodka, wyznacza terminy przeglądów akredytacyjnych dla poszczególnych podmiotów udzielających świadczeń w zakresie działalności zakładów leczniczych;
 7. jeśli podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji posiada w swej strukturze organizacyjnej kilka zakładów leczniczych, terminy przeglądów akredytacyjnych są ustalane dla każdego z zakładów;
 8. zgłoszenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz przesłanie wniosku o udzielenie akredytacji dla zakładu leczniczego oznacza gotowość do poddania się procedurze oceniającej;
 9. po wyznaczeniu terminu wizyty akredytacyjnej Ośrodek Akredytacji pisemnie informuje o tym podmiot;
 10. podmiot wnioskujący, w terminie maksymalnie do 2 tygodni od daty otrzymaniu propozycji terminu musi pisemnie potwierdzić termin lub z niego zrezygnować. Odmowa przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego przez podmiot w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z usunięciem z listy podmiotów wnioskujących o udzielenie akredytacji;
 11. w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w szczególności rezygnacji z udziału w procedurze oceniającej, bądź odmowy przez podmiot przeprowadzenia przeglądu w zaproponowanym terminie, w miejsce podmiotu rezygnującego zostaje wskazany kolejny podmiot znajdujący się na liście.

Podstawa prawna:

 1. ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.)
 2. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.2010.2.24)
 3. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz.Urz.MZ.2015.67)
 4. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2011.4.42)

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71