Komunikat w przedmiocie procedury składania wniosku o udzielenie akredytacji oraz terminu ważności certyfikatu.

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/akredytacja/komunikat-procedura.php

Zgłoszenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych do przystąpienia do procedury oceniającej następuje stosownie do treści art. 3 ust 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (dalej: "ustawa") poprzez złożenie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego wniosku o udzielenie akredytacji, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu. Stosowny formularz (spełniający wymogi, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy) jest dostępny na witrynie internetowej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pod adresem:

Datą złożenia wniosku przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest data wpływu tegoż dokumentu do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Zgodnie z art. 3 ust 12 ustawy akredytacji udziela Minister Zdrowia na okres 3 lat. Informacja o okresie, na który została udzielona akredytacja jest ogólnodostępna i zamieszczona na stronie internetowej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakładce:


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16