Uchwała Rady Akredytacyjnej z dnia 28.06.2019 r.

"Rada Akredytacyjna stoi na stanowisku, iż jedynie szpitale, które przystępują do procedury oceniającej po raz pierwszy miały skrócony wsteczny okres oceniania do ostatnich 6 miesięcy. W przypadku gdy Szpital zgłosi się do powtórnej procedury oceniającej niezależnie, czy bezpośrednio po okresie obowiązywania poprzedniej akredytacji, czy po przerwie w odnawianiu certyfikatu, ocenie poddawana będzie dokumentacja z okresu poprzedzającego, trzech ostatnich lat".