W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi planowania terminów przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych, uprzejmie informujemy, że:

 1. liczba przeglądów akredytacyjnych przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym jest zależna od wysokości środków budżetowych pozostających w dyspozycji Centrum Monitowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
 2. Ośrodek Akredytacji dokonuje analizy wniosku pod kątem standardów akredytacyjnych w oparciu o które będzie przeprowadzana procedura oceniająca i wpisuje podmiot na listę oczekujących, odpowiednio do zakresu standardów akredytacyjnych podlegających ocenie;
 3. listy oczekujących prowadzone są względem zakresów standardów akredytacyjnych, tj.:
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. wyznaczanie terminów przeglądów akredytacyjnych odbywa się w oparciu o prowadzoną listę oczekujących, ze wskazaniem zakładów leczniczych podlegających przeglądowi, dostępną w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kryterium decydującym o miejscu na liście jest data wpływu wniosku o udzielenie akredytacji;
 5. terminy przeglądów akredytacyjnych wyznaczane są w okresach kwartalnych;
 6. ośrodek akredytacji nie później niż do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i finansowe ośrodka, wyznacza terminy przeglądów akredytacyjnych dla poszczególnych podmiotów udzielających świadczeń w zakresie działalności zakładów leczniczych;
 7. jeśli podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji posiada w swej strukturze organizacyjnej kilka zakładów leczniczych, terminy przeglądów akredytacyjnych są ustalane dla każdego z zakładów;
 8. zgłoszenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz przesłanie wniosku o udzielenie akredytacji dla zakładu leczniczego oznacza gotowość do poddania się procedurze oceniającej;
 9. po wyznaczeniu terminu wizyty akredytacyjnej Ośrodek Akredytacji pisemnie informuje o tym podmiot;
 10. podmiot wnioskujący, w terminie maksymalnie do 2 tygodni od daty otrzymaniu propozycji terminu musi pisemnie potwierdzić termin lub z niego zrezygnować. Odmowa przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego przez podmiot w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z usunięciem z listy podmiotów wnioskujących o udzielenie akredytacji;
 11. w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w szczególności rezygnacji z udziału w procedurze oceniającej, bądź odmowy przez podmiot przeprowadzenia przeglądu w zaproponowanym terminie, w miejsce podmiotu rezygnującego zostaje wskazany kolejny podmiot znajdujący się na liście.

Podstawa prawna:

 1. ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.)
 2. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.2010.2.24)
 3. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz.Urz.MZ.2015.67)
 4. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2011.4.42)