Komunikat w sprawie ustalania terminów przeglądów akredytacyjnych

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/akredytacja/ustalanie-terminow.php
 1. Liczba przeglądów akredytacyjnych przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym jest zależna od wysokości środków budżetowych pozostających w dyspozycji Centrum Monitowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
 2. Ośrodek Akredytacji dokonuje analizy wniosku pod kątem standardów akredytacyjnych w oparciu, o które będzie przeprowadzana procedura oceniająca i wpisuje podmiot na listę oczekujących, odpowiednio do zakresu standardów akredytacyjnych podlegających ocenie.
 3. Listy oczekujących prowadzone są względem zakresów standardów akredytacyjnych, tj.:
  1. standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali;
  2. standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne;
  3. standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. Wyznaczanie terminów przeglądów akredytacyjnych odbywa się w oparciu o prowadzoną listę oczekujących, ze wskazaniem podmiotów leczniczych podlegających przeglądowi. Kryterium decydującym o miejscu na liście jest data wpływu poprawnie wypełnionego wniosku o udzielenie akredytacji.
 5. Zgłoszenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz przesłanie wniosku o udzielenie akredytacji dla podmiotu leczniczego oznacza gotowość do poddania się procedurze oceniającej.
 6. Po wyznaczeniu terminu wizyty akredytacyjnej Ośrodek Akredytacji pisemnie i ze stosownym wyprzedzeniem informuje o tym podmiot.
 7. Podmiot wnioskujący, w terminie maksymalnie 7 dni od daty otrzymaniu propozycji terminu musi pisemnie potwierdzić termin lub z niego zrezygnować. Wnioski dotyczące zmiany terminu wizyty akredytacyjnej, Ośrodek Akredytacji rozpatruje indywidualnie.
 8. W przypadku, gdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zrezygnuje z terminu wizyty akredytacyjnej po jego akceptacji, a czas do wizyty jest na tyle krótki, że nie jest możliwy wybór nowego podmiotu w obowiązującym trybie, Ośrodek Akredytacji wystosowuje zbiorczego maila do wszystkich zgłoszonych jednostek, którym skończył się certyfikat akredytacyjny z propozycją wolnego terminu przeglądu. W przypadku chęci przystąpienia do przeglądu, decyduje kolejność zgłoszeń - odpowiedzi na przesłanego maila.

Podstawa prawna:

 1. ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.)
 2. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.2010.2.24)
 3. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz.Urz.MZ.2015.67)
 4. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2011.4.42)

CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16