Nabór na stanowisko Księgowa / K|sięgowy

Liczba odsłon: 592, modyfikacja: Andrzej Warunek, 2020-09-01 17:09:56

 

Nabór na stanowisko Księgowa/Księgowy

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Kapelanka 60

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz prawem podatkowym w systemie finansowo-księgowym.
 • Weryfikacja oraz dekretacja dokumentów księgowych.
 • Księgowanie dokumentów dotyczących zakupu, sprzedaży, rozliczenia zaliczek oraz list płac.
 • Księgowanie wyciągów bankowych.
 • Sporządzanie faktur sprzedaży oraz not księgowych.
 • Windykacja należności.
 • Weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych.
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych i list płac wynikających z tych umów.
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS.
 • Sporządzanie deklaracji VAT i JPK.
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych.
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia).
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane w jednostce sektora finansów publicznych).
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz przepisów ZUS.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Dokładność, systematyczność i terminowość.

Wymagania dodatkowe

 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i asertywność,
 • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • załącznik dot. klauzuli informacyjnej RODO (załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania oferowanej pracy.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać do 16.09.2020r. do godziny 15:00 na adres:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
z dopiskiem "oferta pracy".

Inne informacje:
Wybór pracownika zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożonych ofert nie odsyłamy.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Poniżej znajdzie Pan/i ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w konkretnych sytuacjach służymy szczegółowymi informacjami na interesujący Pana/Panią temat. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się niejasny lub wzbudził wątpliwości - prosimy napisać na adres mailowy odo # cmj.org.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Kapelanka 60

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres email: odo@cmj.org.pl, lub pisemnie na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków z dopiskiem "Dane osobowe".

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

- Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru.

- Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy art. 22.

ODBIORCA DANYCH

Odbiorcą danych jest Administrator, Komisja Rekrutacyjna.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ( 5 lat licząc od końca roku w którym realizowany jest nabór)

- Dane osobowe nie będą przetwarzane jeżeli zgłoszony i uznany zostanie Pana/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

- Może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. - Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości kto i w jakim celu przetwarzać będzie moje dane, tak jak opisano powyżej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Data i podpis