Nabór na stanowisko specjalisty - Dział Akredytacji

Liczba odsłon: 6548, modyfikacja: Andrzej Warunek, 2021-05-27 00:48:06

 

Wersja PDF ogłoszenia

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY

DZIAŁ AKREDYTACJI
Wymiar etatu: 1/1 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Kraków, ul. Kapelanka 60
Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo
Zakres pracy:

 1. Prowadzenie procedury akredytacyjnej zgłaszających się podmiotów leczniczych.
 2. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji wizyt akredytacyjnych (w tym do prowadzenia postępowań przetargowych).
 3. Korespondencja z podmiotami leczniczymi.
 4. Sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu pracy Działu Akredytacji.
 5. Przygotowywanie dokumentów do przekazania do Archiwum Zakładowego.
 6. Inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia, administracja lub pokrewne;
 • Znajomość prawa w zakresie ochrony zdrowia, przepisów dotyczących akredytacji, w tym w szczególności: Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2016, 2135 t.j.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. poz. 1216 oraz z 2019 r. poz. 2068) oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. 2021 poz. 391);
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Umiejętność obsługi platformy ePUAP;
 • Umiejętności analityczne;
 • Dobra organizacja czasu pracy, samodzielność;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Wysoka motywacja i zaangażowanie w prace.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV z podpisanym załącznikiem dot. klauzuli informacyjnej RODO (klauzula stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Oświadczenie o niekaralności.

Sposób składania dokumentów

 • Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, w terminie: do 10.06.2021 r. do godziny 15.00.
 • Kopertę proszę opisać:
  "Nabór na stanowisko specjalisty - Dział Akredytacji"
 • >Osoba do kontaktu ze strony CMJ: Karolina Frączek, tel. 12 427 81 70 wew. 37

Informacje dodatkowe

 • Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą zapraszane do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Wybór pracownika zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone oferty po zakończeniu naboru nie będą odsyłane.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Poniżej znajdzie Pan/i ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w konkretnych sytuacjach służymy szczegółowymi informacjami na interesujący Pana/Panią temat. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się niejasny lub wzbudził wątpliwości - prosimy napisać na adres mailowy odo # cmj.org.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Kapelanka 60

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres email: odo@cmj.org.pl, lub pisemnie na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków z dopiskiem "Dane osobowe".

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

- Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru.

- Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy art. 22.

ODBIORCA DANYCH

Odbiorcą danych jest Administrator, Komisja Rekrutacyjna.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ( 5 lat licząc od końca roku w którym realizowany jest nabór)

- Dane osobowe nie będą przetwarzane jeżeli zgłoszony i uznany zostanie Pana/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

- Może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. - Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości kto i w jakim celu przetwarzać będzie moje dane, tak jak opisano powyżej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Data i podpis