Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wraz z Ministerstwem Zdrowia mają zaszczyt zaprosić Panią / Pana do udziału w spotkaniu inicjującym narodową kampanię dotyczącą higieny rąk w szpitalach (Clean Care is Safer Care). Spotkanie odbędzie się 7 stycznia 2013 roku w Warszawie.

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Pierwszym kierunkiem takich działań WHO Patient Safety był program Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie.

W ramach tego programu, opracowano kompleksowy schemat działań, nakierowany na wdrożenie właściwej higieny rąk w oparciu o publikacje, które jednogłośnie wskazują na fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki, tak w rozwiniętych jak i rozwijających się krajach. Program higieny rąk WHO ma formę narodowej kampanii, obejmuje wytyczne postępowania; przewodnik wdrażania; materiały edukacyjne, w tym narzędzia do przeprowadzenia samooceny i ewaluacji w zakresie dojrzałości kultury higieny rąk, moduły szkoleniowe. Ponad dwie trzecie krajów członkowskich WHO podpisało formalne akty deklaracyjne, zobowiązujące do wzmożenia nadzoru nad właściwą higieną rąk w sektorze opieki zdrowotnej.

Zgodnie z propozycją WHO, oraz ze względu na konieczność stałego rozpowszechniania tzw. dobrej praktyki, w polskim systemie ochrony zdrowia, będziemy wdrażać i propagować wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, wykorzystując materiały i doświadczenia innych krajów w tym zakresie. Inicjując udział Polski w tym programie, zapraszamy do Warszawy przedstawicieli krajowych organizacji i stowarzyszeń medycznych, ekspertów z dziedziny epidemiologii, dotychczasowych współpracowników. Instytucją koordynującą i merytorycznie nadzorującą tą inicjatywę będzie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest Ośrodkiem Współpracy z WHO w Zakresie Rozwoju Jakości i Bezpieczeństwa w Systemach Opieki Zdrowotnej