Wstęp

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, będące ośrodkiem współpracy z WHO, 16 stycznia 2015 r. na spotkaniu w Krakowie rozpoczęło realizację programu Koncyliacja Lekowa (Medication Reconcilliation).

Program realizowany będzie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach współpracy BCA 2012-14 WHO/EURO. BCA to program Dwuletniej Współpracy pomiędzy WHO a polskim Ministerstwem Zdrowia. W ramach tego programu udało się opracować i wdrożyć Okołooperacyjną Kartę Kontrolną wraz z adaptacjami dla 7 specjalności zabiegowych oraz program Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka.

Koncepcja

W tej edycji programu, Światowa Organizacja Zdrowia wspiera Ministerstwo Zdrowia w opracowaniu i wdrożeniu w polskich szpitalach Koncyliacji Lekowej, która jest rozwiązaniem standaryzującym bezpieczeństwo farmakoterapii podczas hospitalizacji i stanowi jeden z kluczowych elementów działania WHO w obszarze bezpieczeństwa pacjentów.

Program WHO zatytułowany "The High 5s Assuring Medication Accuracyat Transitions in Care: Medication Reconciliation (MedRec SOP)" wyszczególnia etapy koncyliacji lekowej, ukierunkowuje wdrożenie i jego monitorowanie. Celem jest zredukowanie potencjalnego ryzyka i zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia niepożądanych działań leków (Adverse Drug Reactions), które stanowią szkodę dla leczonych chorych. Wielu takim zdarzeniom można zapobiegać, gdyż najczęściej ich przyczyną są błędy w komunikacji interpersonalnej i niedostępna lub niewłaściwa informacja.

Adaptacja i pilotaż

W programie Koncyliacja Lekowa zostaną zaadaptowane i wprowadzone bezpieczne rozwiązanie w formie Standardowej Procedury Operacyjnej, określonej przez WHO. Udział szpitali będzie polegał na przeprowadzeniu jej pilotażu poprzez wytypowanie 2 lub 3 oddziałów, które przyjmują największą liczbę pacjentów w wieku 65+; powołanie koordynatora i zespołu Koncyliacji Lekowej składającego się z przedstawicieli:

 1. Zarządu/Kierownictwa Szpitala;
 2. Zespołu ds. Jakości
 3. Zespołu Terapeutycznego
 4. Lekarzy
 5. Pielęgniarek
 6. Farmaceutów z apteki szpitalnej

Wdrożenie

Wstępem do wprowadzenia pilotażu były warsztaty 26.01.2015 r. w Krakowie, zorganizowane przez CMJ, WHOCC, Biuro WHO w Polsce oraz WHO w Genewie.

Pilotaż rozpoczęto na sesji dotyczącej Koncyliacji Lekowej na konferencji "Jakość w Ochronie Zdrowia" 25.05.2015 r. w Krakowie.

Kolejnym etapem wdrożenia były warsztaty zorganizowane w CMJ w dniu 4.07.2015 r. adresowane do zespołów szpitalnych, które będą wdrażać uzgadnianie listy leków w swoich szpitalach.

Dalsze działania przewidują (zadania szpitali):

 • lipiec, sierpień 2015 r.
  • Opracowanie wstępnej propozycji formularza pomocnego podczas zbierania najlepszej informacji o lekach (NIL przy przyjęciu i NIL przy wypisie).
  • Dokonanie oceny wstępnej przez przeszkolonego trenera (min. 30 dni, min. 30 pacjentów).
  • Analiza wyników oceny wstępnej przez zespół koordynujący.
  • Decyzję zespołu koordynującego o wdrożeniu koncyliacji w szpitalu i określenie zakresu wdrożenia i celu dalszych działań.
  • Niezbędne ustalenia formalne.
 • wrzesień 2015 r.
  • Szkolenie wewnętrzne personelu z SOR i/lub Izby Przyjęć oraz wybranego na pilotaż oddziału przeprowadzone przez trenerów przeszkolonych na warsztatach w CMJ.
 • październik i kolejne miesiące 2015 r.
  • Wrażanie standardowej procedury postępowania dla koncyliacji lekowej na wybranym oddziale.
 • październik, listopad, grudzień 2015 r.
  • Ocena czy jest stosowany NIL przy przyjęciu i NIL przy wypisie.
  • Ocena przez kolejne 3 miesiące, pomiar wskaźników, porównanie wyników oceny z wynikami oceny wstępnej i wyznaczonym celem.
  • Zależnie od wyników dalsze wdrażanie na tym samym oddziale, albo na kolejnych oddziałach.
  • Prowadzenie dalszej systematycznej oceny.

Wnioski z pilotażu zostaną przedstawione na konferencji w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie w grudniu 2015 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na temat Koncyliacji Lekowej.