Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.

Wybierz sposób prezentacji informacji


 
2019-09-09:  Dodatkowa rekrutacja POZ do projektu - statujemy!

logotyp POWER

Rozpoczynamy dodatkową rekrutacją podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (podmioty POZ) do Projektu pod nazwą
"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Do Projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

 • udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
 • posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zwanym dalej NFZ) na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ);
 • przystępowanie po raz pierwszy do procesu akredytacji to podmioty, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.0.2135 t.j.), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.Min.Zdr.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

 • Regulaminem dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki",
 • Informacjami o Projekcie,
 • Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.0.2135 t.j.),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r. Nr 150, poz. 1216),
 • Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.Min.Zdr.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.) wraz z załącznikiem do obwieszczenia zawierającym ww. standardy akredytacyjne.

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "DODATKOWA REKRUTACJA POZ DO PROJEKTU - IV EDYCJA,

 • w terminie do 20.09.2019 r. do godz. 15.00,
 • w Sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
  pokój nr 217, II piętro.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby CMJ.
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji podmiotów POZ: Agnieszka Wiechna

DO POBRANIA: