V edycja naboru jednostek do projektu Program Akredytacji Szpitali

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pas/nabor-5.php

 

baner programu operacyjnego

 

V EDYCJA NABORU JEDNOSTEK DO PROJEKTU PROGRAM AKREDYTACJI SZPITALI

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy piąty-uzupełniający nabór szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Rekrutacja do Projektu prowadzona była w kilku edycjach. Obecna, piąta edycja naboru jest rekrutacją uzupełniającą. Liczba wolnych miejc jest ograniczona. Szpitale, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu, a spełnią warunki formalne udziału trafią na listę rezerwową.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 2 sierpnia do 7 września 2018 roku.

Oceniając zgłoszenia Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę:

  • kryteria formalne, tj. terminowo, kompletnie złożone dokumenty,
  • kryteria dostępu (czy podmiot leczniczy posiada w swojej strukturze szpital, czy placówka posiada kontrakt z NFZ, czy wcześniej przeprowadzony był przegląd akredytacyjny w oparciu o nowy zestaw standardów akredytacyjnych),
  • kryteria preferencyjne, tj. profil działalności (szpital wielospecjalistyczny), lokalizacja w województwie o najniższym odsetku szpitali akredytowanych (lubuskie, podlaskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, podkarpackie, wielkopolskie) oraz
  • podejmowane działania na rzecz poprawy jakości.

Szpitale, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą objęte następującymi działaniami:

  • kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze we wdrażaniu standardów akredytacyjnych i przygotowaniu szpitala do przeglądu akredytacyjnego (m. in. warsztaty szkoleniowe oraz konsultacje na terenie szpitala) - IV kwartału 2018 r. - III kwartału 2019 r.;;
  • przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu (3-dniowy przegląd akredytacyjny prowadzony w szpitalu przez zespół wizytatorów pod względem spełniania standardów akredytacyjnych) - IV kwartał 2019 r.

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

  • posiadające w swojej strukturze szpital,
  • posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z oddziałem Wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
  • nie uczestniczące wcześniej w procedurze akredytacji, tj. w przeglądzie akredytacyjnym prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
  • nie uczestniczące w realizowanych w latach 2008-2015 przez CMJ projektach "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" oraz "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu nie będą rekrutowane podmioty lecznicze powstałe w wyniku jakiejkolwiek formy przekształcenia lub połączenia podmiotów, jeśli jeden z podmiotów uczestniczących w przekształceniu lub połączeniu uzyskał wsparcie, tj. w których przeprowadzono przegląd akredytacyjny w ramach realizowanych przez CMJ projektów: "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" oraz "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent".

Jednostki zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "PAS - REKRUTACJA SZPITALI" na adres:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
"REKRUTACJA SZPITALI - PAS"
Sekretariat pok. nr 217
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby CMJ, tj. do dnia 7 września 2018 r.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali", w którym zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące udziału w Projekcie.

Zapraszamy do udziału w Projekcie Program Akredytacji Szpitali!

DO POBRANIA:

WAŻNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE AKREDYTACJI:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71