baner programu operacyjnego

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) pn.: "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Obecnie prowadzona rekrutacja jest naborem uzupełniającym - dla szpitali (zakładów leczniczych) dostępne są trzy miejsca.

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania wolnych miejsc. O wyborze decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ze względu na krótki okres przygotowawczy (od wejścia w projekt do przeglądu akredytacyjnego), zachęcamy do zgłaszania szpitale, które podjęły działania dostosowawcze (niezależnie od projektu) i osiągną gotowość do poddania się ocenie akredytacyjnej najpóźniej na koniec III kw. 2020 r.

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

  • posiadające w swojej strukturze szpital,
  • posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z NFZ, albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
  • podlegające ocenie w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
  • nie uczestniczące wcześniej w przeglądzie akredytacyjnym prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
  • nie uczestniczące w realizowanych w latach 2008-2015 przez CMJ projektach "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" oraz "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" i "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu nie będą rekrutowane podmioty lecznicze powstałe w wyniku jakiejkolwiek formy przekształcenia lub połączenia podmiotów, jeśli jeden z podmiotów uczestniczących w przekształceniu lub połączeniu uzyskał wsparcie, tj. w których przeprowadzono przegląd akredytacyjny w ramach realizowanych przez CMJ projektów: "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" oraz "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" i "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Szpital, zakwalifikowany do projektu będzie objęty następującymi działaniami:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze we wdrażaniu standardów akredytacyjnych i przygotowaniu szpitala do przeglądu akredytacyjnego - I kwartału 2020 r. - II kwartał 2020 r.;
  • przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu (3-dniowy przegląd akredytacyjny prowadzony w szpitalu przez zespół wizytatorów pod względem spełniania standardów akredytacyjnych) - III kwartał 2020 r.

Jednostki zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. kwestionariusz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie uczestnictwa w projekcie zgodnie z RPWDL ,
  2. wykaz oddziałów szpitalnych zgodnie z RPWDL (zał. nr 1)

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CMJ (ePUAP: /CMJ/SkrytkaESP) bądź z wykorzystaniem poczty tradycyjnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem "PAS - REKRUTACJA" na adres:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Sekretariat pok. nr 217
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

UWAGA (dotyczy dokumentów przesyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP):
Dokument musi mieć formę elektroniczną i być podpisany podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań przez podmiot leczniczy (szpital). Skan podpisanego ręcznie kwestionariusza nie będzie uwzględniany.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby CMJ.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali", w którym zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące udziału w Projekcie.

Zachęcamy do udziału!

DO POBRANIA:

WAŻNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE AKREDYTACJI: