Projekt dotyczący Zespołów Szybkiego Reagowania

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pas/zsr/index.php

UWAGA: Informujemy, że wydłużamy termin rekrutacji
do projektu CMJ "Zespoły Szybkiego Reagowania".
Kwestionariusze rekrutacyjne można składać do 13 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" - "Zespoły Szybkiego Reagowania" (ZSR).

Projekt przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu sytemu szybkiego reagowania według zaproponowanej koncepcji merytorycznej.

Szpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania stanowią formę organizacyjną umożliwiającą szybką identyfikację i leczenie pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego i zatrzymaniem krążenia. Według doświadczeń światowych wprowadzenie ZSR wiązało się ze zmniejszeniem częstości zgonów poza OIT, ograniczeniem liczby przyjęć do OIT oraz istotną poprawą poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich. Utworzenie ZSR wymaga zmiany dotychczasowych schematów komunikacyjnych w szpitalu w celu skrócenia czasu interwencji w stanach, w których czas między wystąpieniem pogorszenia, a zastosowaniem leczenia ma kluczowe znaczenie dla szans przeżycia. Organizacja tego rodzaju systemu ma szczególne znaczenie w Polsce - kraju o szczególnie dotkliwym niedoborze stanowisk intensywnej terapii.

Kryteria i zasady rekrutacji, opis działań jakimi będą objęte szpitale, jak również informacje o zobowiązaniach szpitali zakwalifikowanych do projektu opisane są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 • Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 5 września - 26 września 13 października 2017 roku.
 • W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 25 szpitali.
 • Czas organizacji i wdrażania sytemu Zespoły Szybkiego Reagowania w szpitalach to listopad 2017 - marzec 2019.
 • Kwestionariusz rekrutacyjny należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: "REKRUTACJA SZPITALI - ZESPOŁY SZYBKIEGO REAGOWANIA na adres:

  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  Sekretariat pok. nr 217
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków

  W przypadku wysyłki kwestionariusza pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 • Osobami do kontaktu w sprawie projektu są:
  • ze strony CMJ - Ewa Dudzik-Urbaniak, opiekun merytoryczny programu,
  • ze strony realizatora merytorycznego programu: Medycyny Praktycznej - dr n. med. Konstanty Szułdrzyński.
 • Telefon do kontaktu: 504-677-760; 12 427-81-70 wewn. 23

Zapraszamy do udziału w Projekcie!
Załączniki:


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16