© PASAT - Pakiet Satysfakcja

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pasat/zamawiam.php
Proszę wypełnić formularz

Zamawiam badanie satysfakcji pacjentów PASAT

Badania z rodziny PASAT zawierają:

  • komplet 400 ankiet
  • bazę danych PASAT (konieczne jest posiadanie programu MS ACCESS 2000)
  • analizę ankiet z przedstawieniem raportów z graficznymi wynikami analiz

Dodatkowe pakiety ankiet (po 400 sztuk) można nabyć w kwocie:

  • 350 zł/pakiet - wszystkie rodzaje badań PASAT

Analizie zostanie poddana liczba ankiet wynikająca z zamówienia

Prosimy o wpisanie swoich danych. Pola ze znakiem "*"wymagają wypełnienia.

Rodzaj badania*
Nazwa firmy*
Adres firmy*
Kod pocztowy
Miasto*
NIP firmy
KRS firmy
 
 
Imię*
Nazwisko*
E-mail do potwierdzenia zamówienia*
Telefon kontaktowy*
Fax kontaktowy
Uwagi:
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Poniżej znajdzie Pan/i ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w konkretnych sytuacjach służymy szczegółowymi informacjami na interesujący Pana/Panią temat. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się niejasny lub wzbudził wątpliwości - prosimy napisać na adres mailowy odo@cmj.org.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Bobrzyńskiego 12

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Jako Administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres email: odo@cmj.org.pl, lub pisemnie na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków z dopiskiem "Dane osobowe".

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
- Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy - w przypadku dokonania zakupu towarów, złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego w dowolnej formie, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Odbiorca danych
Odbiorcą danych jest Administrator.

Okresy przez który dane będą przechowywane
- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- Dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłoszony i uznany zostanie Pana/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą
- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
- Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16