Wspólne Działanie dla Bezpieczeństwa Pacjenta i Jakości Opieki
Joint Action on Patient Safety and Quality of Care - PASQ www.pasq.eu

Celem Joint Action jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki zdrowotnej poprzez ułatwienie wdrażania Zalecenia Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (2009/C 151/01) oraz Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, poprzez współpracę między państwami członkowskimi UE, oraz organizacjami i instytucjami paneuropejskimi w zakresie problematyki jakości i bezpieczeństwa opieki.

Joint Action jest realizowana na podstawie wzajemnej wymiany doświadczeń, wiedzy i tzw. dobrej praktyki między organizacjami opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach, Komisją Europejską i organizacjami międzynarodowymi jak również poprzez badanie możliwości wdrażania dobrych praktyk w różnych otoczeniach i adaptowania ich do swych możliwości (adaptability i transferability).

W Joint Action uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej (28) jak również Norwegia.

Udział Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w PASQ wynika z decyzji Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 roku - na jej podstawie CMJ reprezentuje Polskie Ministerstwo Zdrowia w tym projekcie, pełniąc rolę krajowego punktu kontaktowego.

Celem Joint Action jest utworzenie stałej sieci współpracy między krajami członkowskimi w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki.

Prace prowadzone są w siedmiu grupach roboczych (WP):
WP1. Koordynacja JA; lider: Francja
WP2.Rozpowszechnienie wyników i doświadczeń JA; lider: Chorwacja
WP3. Ewaluacja JA; lider: Grecja
WP4. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pacjenta; lider: Dania
WP5. Wdrażanie inicjatyw dla bezpieczeństwa pacjenta; lider: Niemcy, HOPE.
WP6. Współdziałanie w zakresie jakości między systemami ochrony zdrowia w Unii Europejskiej; lider: Hiszpania.
WP7. Przyszła współpraca w zakresie bezpieczeństwa i jakości opieki; lider: Słowacja.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych grup roboczych w dokumencie Joint Action for Patient Safety.

Polska uczestniczy w dwóch grupach roboczych: WP5 i WP6.

Na stronie internetowej www.pasq.eu znajdują się informacje i opisy dobrych praktyk, stosowanych w państwach członkowskich skategoryzowanych jako:

 1. Patient Safety & Quality of Care Good Practices (Dobre Praktyki dotyczące Bezpieczeństwa Pacjentów i Jakości Opieki) na które składają się:
  1. Patient Safety Practices (Praktyki dotyczące Bezpieczeństwa Pacjentów): Clinical Practices (Praktyki Kliniczne); Clinical Risk Management Practices (Praktyki dotyczące Zarządzania Ryzykiem); Other Patient Safety Practices (Inne Dobre Praktyki dotyczące Bezpieczeństwa Pacjentów)
  2. Good Organizational Practices (Dobre Praktyki w Organizacjach Ochrony Zdrowia): np. akredytacja, system wizytacji, licencjonowanie, audyty
 2. Safe Clinical Practices for Implementation (Bezpieczne Praktyki Kliniczne do Wdrożenia):
  1. WHO Surgical Safety Checklist (Okołooperacyjna Karta Kontrolna WHO);
  2. Medication Reconciliation (Koncyliacja Lekowa czyli uzgadnianie listy leków podczas przekazywania pacjenta);
  3. Multimodal intervention to increase hand hygiene compliance (Program: "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka");
  4. Paediatric Early Warning Scores (PEWS) (Wczesny System Ostrzegawczy w Pediatrii).

Dla każdej praktyki, której opis znajduje się na stronie internetowej, podano dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie w poszczególnych krajach i organizacjach opieki zdrowotnej.

Założeniem projektu Joint Action jest bezpośredni kontakt między profesjonalistami medycznymi lub szpitalami zainteresowanymi wprowadzeniem praktyk i rozwiązań poprawiających jakość i bezpieczeństwo opieki.