Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/patomorfologia/index.php

 

baner programu operacyjnego

 

Informacja o nowym projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Tytuł projektu:
Projekt "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie decyzji o dofinansowanie nr: POWR.05.02.00-00-0004/19.

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Partner Projektu) we współpracy z Departamentem Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia (Lider Projektu).

Okres realizacji Projektu:
1 października 2020 do 28 czerwca 2023.

Zasięg projektu:
Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Finansowanie:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz wdrożenie standardów akredytacyjnych w zakładach/pracowniach patomorfologii, świadczących usługi finansowane ze środków publicznych.

Adresaci projektu:
Projekt adresowany jest do:

 1. podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu patomorfologii, posiadających w swojej strukturze zakład patomorfologii lub pracownię, która zapewnia kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, niezbędną dla postawienia rozpoznania patomorfologicznego, i wykonuje łącznie i w miejscu badania: cytologiczne, histopatologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne oraz badania śródoperacyjne,
 2. przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz pracowników zakładów / pracowni patomorfologii,
 3. administracji i personelu medycznego szpitali korzystających z badań patomorfologicznych.

Główne działania realizowane przez CMJ w ramach projektu:

 1. opracowanie standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii,
 2. pilotaż standardów akredytacyjnych, w tym przeprowadzenie wizyt pilotażowych w zakładach/pracowniach patomorfologii,
 3. opracowanie podręcznika wdrożeniowego tj. procedury akredytacyjnej oraz wskazówek i zaleceń do wdrożenia standardów i przygotowania zakładów patomorfologii do poddania się ocenie akredytacyjnej,
 4. realizacja szkoleń dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu patomorfologii,
 5. opracowanie programu wizyt akredytacyjnych w zakresie patomorfologii i przeszkolenie wizytatorów do oceny spełniania standardów akredytacyjnych;
 6. realizacja przeglądów akredytacyjnych w wybranych zakładach patomorfologii.

Korzyści z udziału w projekcie:

 1. standaryzacja postępowania w zakładach/pracowniach patomorfologii,
 2. wsparcie szkoleniowe dla:
  • kadry zarządzającej podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu patomorfologii,
  • pracowników zakładów patomorfologii i pracowni patomorfologii,
  • administracji i personelu medycznego szpitali korzystających z badań patomorfologicznych,
 3. uzyskanie grupy wizytatorów realizujących wizyty akredytacyjne w Jednostkach Diagnostyki Patomorfologicznej,
 4. sfinansowanie kosztów przeprowadzenia procedury oceniającej, w tym przeglądu akredytacyjnego w zakładzie/pracowni patomorfologii,
 5. materiały edukacyjne, standardy i wytyczne dla personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki w zakresie patomorfologii.

Dane teleadresowe biura projektu:
ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków;
tel. Zobacz listę dostępych kontaktów telefonicznych
www.cmj.org.pl


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16