baner programu operacyjnego

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE
"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej
we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

 

Projekt realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0152/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r. oraz Decyzji nr: POWR.05.02.00-00-0152/15-02

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
 • Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 • Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Globalny budżet projektu: 11 601 350,00 zł
 • Dofinansowanie projektu ze środków UE: 9 777 617,78 zł

Zasięg projektu:
Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Okres realizacji projektu:
Od 01.12.2015 r. do 30.06.2022 r.; zgodnie z Decyzją podpisaną przez Ministra Zdrowia.

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Jakie są cele projektu?
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt adresowany jest do podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (jednostek POZ), posiadających umowę na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia i przystępujących po raz pierwszy do procesu akredytacji to znaczy takich, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Jakie korzyści odniesie podmiot POZ z udziału w projekcie?
Beneficjent Ostateczny zostanie objęty następującymi formami wsparcia w ramach realizowanego Projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne dla jednostek POZ w procesie przygotowania do akredytacji obejmujące:
  • 1-dniowe seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego,
  • indywidualną opiekę rówieśnika zawodowego polegającą na: przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w jednostce POZ, dokonaniu oceny wstępnej (ex-ante), wskazaniu kierunków koniecznych zmian w danej jednostce POZ oraz udzieleniu pomocy w procesie przygotowania jednostki POZ do wdrożenia standardów,
  • 1-dniowe warsztaty konsultacyjne zorganizowane w poszczególnych województwach dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego; w przypadku małej liczby jednostek POZ w danym województwie, warsztaty mogą zostać przeprowadzone w województwie sąsiednim),
  • szkolenie dla pracowników Beneficjenta Ostatecznego (jednostki POZ) z zakresu zabiegów resuscytacyjnych - będą to warsztaty praktyczne prowadzone w siedzibie poszczególnych jednostek POZ,
  • materiały edukacyjne dla personelu i pacjentów w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki w POZ.
 2. Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ (1-2-dniowy przegląd akredytacyjny prowadzony przez zespół wizytatorów).

Jakie będą najistotniejsze rezultaty projektu?

 • 350 podmiotów POZ, które uzyskają wsparcie szkoleniowe w procesie wdrażania standardów akredytacyjnych i przygotowania jednostki do akredytacji,
 • Ok. 1000-1200 osób przeszkolonych w zakresie standardów akredytacyjnych w POZ,
 • Ok. 5000 pracowników POZ przeszkolonych w zakresie resuscytacji,
 • 350 podmiotów POZ, w których zostanie przeprowadzony przegląd akredytacyjny.

Jakie istotne dokumenty stanowią podstawę projektu?

Dane teleadresowe Biura Projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
tel.:(+48) 12 427 81 70, 12 427 81 71, 12 427 82 40, 12 427 82 41
fax:(+48) 12 427 82 52
www.cmj.org.pl