baner programu operacyjnego

 

OGŁOSZENIE III EDYCJI REKRUTACJI (UZUPEŁNIAJĄCEJ) DO PROJEKTU
"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej
we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

 

Rozpoczynamy III edycję rekrutacji (uzupełniającą) podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (podmioty POZ) do Projektu pod nazwą "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

Do Projektu mogą zgłaszać się podmioty udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • posiadające umowę na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia (zwanym dalej NFZ),
 • przystępujące po raz pierwszy do procesu akredytacji to znaczy takie, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Podmioty zgłaszające się do udziału w Projekcie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusz Rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie;
 2. Aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub aktualny wypis z Rejestru praktyk zawodowych;
 3. Aktualny odpis KRS podmiotu leczniczego (dopuszczalny dokument generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/ wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania kwestionariuszy) lub aktualny odpis CEIDG podmiotu leczniczego (dopuszczalny dokument generowany ze strony https://prod.ceidg.gov.pl/ wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania kwestionariuszy).

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "REKRUTACJA POZ III EDYCJA - UZUPEŁNIAJĄCA"

 • w terminie do 19.06.2017 r., do godz. 14.00
 • w Sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
  pokój nr 217, II piętro,
  O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby CMJ.

Dane teleadresowe Biura Projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
tel./faks 12 427 82 50, 12 427 81 70, 12 427 81 71
www.cmj.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji POZ: Agnieszka Wiechna

DO POBRANIA:

Zapraszamy do udziału w Projekcie!