baner programu operacyjnego

 

INFORMACJE WSTĘPNE
O SZKOLENIU WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH
W PODMIOTACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)
realizowanym w ramach projektu
"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej
we wdrażaniu standardów jakości
i bezpieczeństwa opieki"

Szkolenie wizytatorów akredytacyjnych w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizowane jest w ramach Projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".
Na szkolenie mogą zgłaszać się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, spełniający wszystkie wymienione poniżej kryteria:

 • posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • posiadający specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub pediatrii,
 • posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w POZ,
 • czynni zawodowo,
 • aktualnie pracujący w POZ.

Kandydaci zgłaszający się do udziału w szkoleniu zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszenia na szkolenie dla wizytatorów,
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów, prawa wykonywania zawodu i dokumentów potwierdzających posiadane specjalizacje,
 • zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy i aktualne miejsce pracy,
 • oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru:
 • oświadczenie o niekaralności.

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie formularza zgłoszenia oraz dołączenie wymaganych załączników!

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "NABÓR NA WIZYTATORÓW POZ"

 • w Sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków; pokój nr 217, II piętro
 • w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze na szkolenie.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby CMJ.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

 

Dane teleadresowe Biura Projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
tel./faks 12 427 82 50, 12 427 81 70, 12 427 81 71
www.cmj.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie naboru na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych POZ: Agnieszka Wiechna

 

DO POBRANIA:

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu!