Okołooperacyjna Karta Kontrolna - zaproszenie dla szpitali

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/who/okk/index.php

Koncepcja

Zachęcamy szpitale do poprawy bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych poprzez udział w inicjatywie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) "Bezpieczna chirurgia ratuje życie". Jest to element działań Światowego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta (World Alliance for Patient Safety), nakierowanych na ograniczenie liczby komplikacji i zgonów operowanych pacjentów.

Wypełnij potwierdzenie wdrożenia OKK

Wspierając zespoły zabiegowe w ograniczeniu liczby takich zdarzeń, WHO po konsultacjach chirurgami i anestezjologami, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów, opracowało Okołooperacyjną Kartę Kontrolną (OKK), która może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie.

Oryginał Karty jest dostępny na stronie: www.who.int

Lista szpitali stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolną

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest narzędziem służącym wspieraniu działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole zabiegowym. Dotyczy głównie komunikacji między członkami zespołu operacyjnego, co wiąże się istotnie z bezpieczeństwem pacjentów.

Adaptacja i pilotaż

Karta w Polsce została zaadaptowana przez Ośrodek Współpracy z WHO Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pilotaż OKK został przeprowadzony w 5 szpitalach:

  • Publiczny Specjalistyczny ZOZ, Szpital im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  • ZOZ w Suchej Beskidzkiej
  • Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Warszawa
  • Medicover Szpital w Warszawie

Wdrożenie

Wnioski z pilotażu zostały przedstawione 10 listopada 2009 na konferencji w Ministerstwie Zdrowia; stanowiły podstawę modyfikacji OKK i umożliwiły opracowanie, i publikację Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. Wraz z OKK wydano przewodnik "Podstawy Wprowadzania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej".

Rekomendacja stosowania

11 sierpnia 2011 r. Minister Zdrowia, wydał komunikat, w którym rekomendował stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobiegania ewentualnym zdarzeniom niepożądanym.

Stosowanie OKK poparły: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce wydając stosowne rekomendacje:

Modyfikacja OKK

Zgodnie z wytycznymi WHO, Okołooperacyjna Karta Kontrolna może podlegać modyfikacjom. Dlatego też, w ramach umowy dwustronnej pomiędzy Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia na lata 2011-2013, podjęto decyzję o adaptowaniu OKK dla wybranych specjalności zabiegowych, takich jak: ortopedia, kardiochirurgia, okulistyka, neurochirurgia, ginekologia i położnictwo, i chirurgia dziecięca.

Prezentacje ze spotkania inicjującego adaptację Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej

Po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia dnia 10 grudnia 2012 rozpoczęto etap adaptacji. Propozycje kart dla poszczególnych specjalności przedstawiono na konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej" w Krakowie, 21 maja 2013. Ustalono kierunek dalszych modyfikacji, które skonsultowano 25 września 2013 w Krakowie przez eksperta WHO, Dr Agnes Leotsakos.

Rezultaty przeprowadzonych adaptacji zostały przedstawione na spotkaniu zamykającym w Ministerstwie Zdrowia, 13 stycznia 2014.

NOWE modele OKK

Propozycje nowych modeli OKK dla siedmiu specjalności zabiegowych opracowane zostały w ramach współpracy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jako Ośrodka Współpracy z WHO, Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i konsultantów krajowych.

Nowe modele Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej dla specjalności zabiegowych

Karty są rekomendowane przez konsultantów krajowych. Zachęcamy do ich pobrania i wdrożenia w praktyce zabiegowej na blokach operacyjnych.

Rejestracja szpitali

Proponujemy Państwu włączenie się w poprawę bezpieczeństwa opieki chirurgicznej poprzez wdrożenie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej.

Potwierdzenie wdrożenia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej

Szpitale, które wdrożą OKK do swojej praktyki klinicznej proszone są o rejestrację poprzez wypełnienie i przesłanie e-mailem na adres sekretariat@cmj.org.pl potwierdzenia wdrożenia w celu włączenia szpitali stosujących OKK w globalną sieć szpitali promujących bezpieczną chirurgię.

Lista szpitali stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolną


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16