Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wraz z Ministerstwem Zdrowia mają zaszczyt zaprosić Panią / Pana do udziału w spotkaniu podsumowującym adaptacje Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (Surgical Safety Checklist) w wybranych specjalnościach zabiegowych. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2014 w Warszawie.

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Ważną inicjatywą było wypracowanie Surgical Safety Checklist: Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK), narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo zabiegów chirurgicznych poprzez demokratyzację komunikacji w zespole operacyjnym i identyfikację punktów krytycznych, które, pomyślnie zweryfikowane, redukują możliwość niepomyślnego wyniku procedur zabiegowych.

W grudniu 2009. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Ośrodek Współpracy z WHO (WHO Collaborating Centre) po konsultacjach i pilotażu wprowadziło zaadaptowana wersję OKK do polskiego systemu ochrony zdrowia. Kartę oraz Przewodnik wprowadzania Karty w szpitalu umieszczono w wersji pdf do pobrania na stronie CMJ www.cmj.org.pl w dziale Bezpieczna Chirurgia. W sierpniu 2011 r. Minister Zdrowia rekomendował stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobiegania wystąpieniom zdarzeń niepożądanych.

Zgodnie z wytycznymi WHO, Karta taka może i powinna podlegać stosownym modyfikacjom, jednak zaleca się zachowanie formuły checklisty i nie usuwanie punktów, dotyczących pracy zespołowej i komunikacji w zespole. Najczęstsze adaptacje dotyczą dostosowania Karty do oczekiwań różnych specjalności zabiegowych. Dlatego też, mając na uwadze potrzebę szerszego rozpowszechnienia Karty w szpitalach, w ramach umowy dwustronnej pomiędzy WHO i Ministerstwem Zdrowia na lata 2011-2013, podjęliśmy decyzję o adaptowaniu Karty dla wybranych specjalności zabiegowych, takich jak: ortopedia, kardiochirurgia, okulistyka, neurochirurgia, ginekologia i położnictwo, i chirurgia dziecięca. Po spotkaniu inicjacyjnym w Warszawie, 10 grudnia 2012, rozpoczęto prace adaptacyjne. Propozycje kart przedstawiono na konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej" w Krakowie, 21 maja 2013. Ustalono kierunek dalszych modyfikacji, które skonsultowano na spotkaniu z expertem WHO, Dr Agnes Leotsakos z Genewy, 25 września br. w Krakowie.

Rezultaty przeprowadzonych adaptacji zostaną przedstawione na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, Sala Kinowa, 13 stycznia 2014, w godzinach od 11.00 do 14.30. Instytucją koordynującą i merytorycznie nadzorującą inicjatywę jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, WHO CC.

Kontakt: Marcin Kalinowski z CMJ: kalinowski@cmj.org.pl; tel. 124278251 wew. 27.

Zobacz pełną treść zaproszenia